Firma nabízí technologie:Předpínání

Zaměstnáváme dva zaměstnance proškolené v technologii předpínání pomocí pramencových lan, za jejichž dozoru probíhají všechny tyto práce. Provádíme předpínání lany typu MONOSTRAND pr. 15,7mm (výrobce Voestaalpine Austriadraht), která nám umožňují vkládat předpínací sílu až 230 kN. Ročně spotřebujeme několik kilometrů ocelových lan. Kotvení používáme typu DYWIDAG, různých druhů dle potřeby.
Pro tyto práce vlastníme 4 předpínací agregáty.

Použití
-   zvýšení únosnosti konstrukcí dodatečným předepnutím
-   předpínání nových konstrukcí – zmenšení spotřeby betonu a oceli
-   sepnutí objektů – zvýšení tuhosti staveb
-   provizorní zajištění objektů – např. při podštolování, výkopu na sousedním pozemku apod.

mtž lan - rekonstrukce kruhového sila v cementárně v Prachovicíchnapínání - rekonstrukce kruhového sila v cementárně v Prachovicíchvrtání otvorů – jízdárny zámku Letovicekotvení lana – zámek Stránecká Zhořkotvení – nárožní prvek – Belveder ve Valticíchosazení opěrných desek - ZUŠ s knihovnou ve Vyškověvrtání otvorů pro lana – jízdárny zámku v Letovicíchřezání drážek pro lanaStříkané betony

Firma zaměstnává 12 zaměstnanců proškolených v technologii stříkaných betonů. 
Stříkané betony provádíme suchou cestou pomocí strojů na stříkaný beton, které dopravují suchou betonovou směs do pistole. Tam je směšována s vodou a pod tlakem nanášena do konstrukce. Jako materiál používáme betonovou potěrovou směs nebo speciální pytlované směsi.
Disponujeme pěti stroji na stříkaný beton různých typů a dva kompresory odpovídajícího výkonu.

Použití
-   zvýšení pevnosti stávajících konstrukcí přikotvením ŽB membrány – rubové skořepiny kleneb apod.
-   zajištění stěn výkopů – stavební jámy, štoly, šachtice
-   betonáž v místech, kde hrozí zatečení – na dřevěných stropech, na klenbách s malbami na líci apod.
-   betonáž v místech, kde je komplikované bednění

rubová skořepina klenby – kotvičky pro mtž výztuže - jízdárny zámku Letovicevýztuž zesílení stěny – mlékárna v Hodoníněrubová skořepina klenby - Peklo v parku SZ Lednicezesilování průvlaků monolitického stropu - Rebešovicevýztuž rubových skořepin kleneb - Palác šlechtičen Etnografický ústav Moravského muzea v Brnězajišťování stavební jámy – bazény na Kraví Hoře v Brněvýztuž rubové skořepiny klenby – ZUŠ s knihovnou ve Vyškověvýztuž pro rubové skořepiny – FN u sv. AnnyNízkotlaká injektáž
zdiva

Provádíme injektáž zdiva cementovými nebo epoxydovými směsmi pomocí nízkotlakých čerpadel a aktivačních míchaček.

Použití
-   nahrazení vyplaveného nebo degradovaného pojiva ve zdivu
-   zaplnění a spojení potrhaného zdiva
-   zaplnění dutin a kaveren
-   zainjektování trnů, lan, kotev a táhel ve vrtech

injektování – minaret u SZ LedniceSpřažené dřevobetonové a ocelobetonové konstrukce

Podle potřeby provádíme při rekonstrukcích výměnu, opravu nebo zesílení stávajících stropů. Při těchto pracích používáme metody spřažených konstrukcí: zesilování dřevěných stropních konstrukcí ŽB deskou spřaženou s dřevěnými prvky vruty nebo hřebíky, tzv.ocelobetonové stropy z válcovaných prvků a železobetonové desky spřažené ocelovými kozlíky nebo stropy z válcovaných ocelových prvků, profilovaných plechů a ŽB desky spřažené nastřelovacími trny.
Zaměstnáváme dva svářeče se státními zkouškami, pět školených svářečů a dva školené nastřelovače.
Disponujeme šesti svářecími agregáty a jednou nastřelovací pistolí.

Použití
-   opravy dřevěných stropů – zesílení, částečné výměny a opravy narušených prvků
-   nové stropy v místě, kde jsou z různých důvodů nevhodné jiné typy stropů
  zesílení stávajících konstrukcí

k-ce stropu – divadlo Reduta v Brněhřebíkování na stropu – knihovna J. Mahena v Brnězesílení pilíře a ocelovo-betonové stropyLepení lamel

Pro zesilování betonových, dřevěných a ocelových konstrukcí používáme také technologii lepení uhlíkových lamel. Pro tuto metodu máme vyškoleny pracovníky od firmy SIKA.

Použití
-   zesilování konstrukcí v tažených oblastech bez zásahů do konstrukceNerezové výztuže typu Helifix

Pro sanaci trhlin a narušeného zdiva jsme začali před několika lety s úspěchem využívat technologie vlepených nerezových výztuží, které umožňují tyto práce provést s minimalizací destruktivních a viditelných zásahů do zdiva.
Viz www.helifix.cz.

Použití
-   zesílení konstrukcí
-   sanace narušených konstrukcí - trhliny
-   kotveníSpárování zdiva

Při opravách narušeného zdiva používáme technologii ručního spárování. Nejdříve ze zdiva vyškrabeme narušené pojivo, zdivo omyjeme tlakovou vodou, případně dočistíme ocelovými kartáči a následně zaspárujeme maltou. Druh malty a povrchovou úpravu spar volíme dle specifik dané stavby. Jsme bez problémů schopni věrně napodobit charakter jakéhokoliv zdiva.
Disponujeme dvěma tlakovými vodními čističi.

Použití
-   zpevnění a estetická úprava režného zdiva
-   zabezpečení zdiva proti úniku injektáže

spárování trhlin ve zdivu – minaret u SZ Ledniceoprava hradeb u hájenky SH Pernštejnzajištění opěrné zdi u Liechtensteinské hrobky ve Vranově u BrnaVýstavba rekonstrukce kleneb

Při provádění rekonstrukcí památkových objektů často musíme řešit opravy klenbových stropů, případně výstavbu nových kleneb. Naši zedníci jsou schopni vybednit a provést jakýkoliv druh klenby.

Použití
-   výstavba sklepů
-   opravy stávajících kleneb
-   podezdění klenutých prostor kopaných v zemině

stavba vnějšího schodiště zámku Stránecká Zhořnová valená klenba – pivovar v Dalešicíchnová valená klenba – pivovar v Dalešicíchvyzdění kleneb ve sklepích Biskupská 9-15Výdřeva

Provádíme v rámci zajišťovacích prací provizorní výdřevu nejrůznějších typů.
Specialitou je např. podepření kleneb polygonální výdřevou, podepření opěrných zdí apod.

Použití
-   pažení při zemních pracích – výkopy, štoly, šachtice
-   provizorní podepření opravovaných konstrukcí
-   bednění betonových a zděných konstrukcí

podepření zaklenutí průchodů - minaret u SZ Lednicepolygonální výdřeva klenby – vchod Paláce šlechtičen – Etnografický ústav Moravského muzea v Brnězajištění historické nádrže na vodu – Orlí, Brnozajištění krypty pod kostelem sv. Josefa v Brněpodepření opěrných žeber kostela v Poštorné


< ZPĚT